Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Salem mod Danmark, sagsnummer 77036/11

18/12/2016

Afgørelse af 01/12/2016

Ikke krænkelse af EMRK artikel 8, da udlænding blev udvist som følge af dom for alvorlig kriminalitet, uagtet klager havde kone og 8 børn i landet.

RESUMÉ Sagen omhandlede den statsløse palæstinenser med libanesiske rødder Mahmoud Kalil Salem, i medierne omtalt som “Fiz Fiz” (herefter benævnt klager), som ved Højesterets dom […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Lakićević m.fl. mod Montenegro og Serbien, sagsnummer 27458/06, 37205/06, 37207/06 og 33604/07

21/07/2015

Afgørelse af 13/12/2011

Fratagelse af pension til deltidsansatte udgjorde uproportionalt (for intensivt) indgreb.

RESUMÉ En ny lov betød, at klagerne, der alle var pensionister, som havde fået arbejde på deltid, ikke længere kunne modtage pension samtidig hermed. Den […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Laduna mod Slovakiet, sagsnummer 31827/02

21/07/2015

Afgørelse af 13/12/2011

Kærnkelse af artikel 8 og 14, idet varetægtsarrestanters særlige restriktioner i forhold til besøg og for at se tv kunne ikke gælde generelt for alle arrestanter, men skulle fastsættes konkret.

RESUMÉ Klager var som varetægtsarrestant underlagt særlige restriktioner i forhold til besøg og muligheden for at se tv. Tilsvarende restriktioner gjaldt ikke for indsatte, som […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Ostermunchner mod Tyskland, sagsnummer 36035/04

24/01/2015

Afgørelse af 22/03/2012

Forvaringsdømte skal have mulighed for at nedbringe deres farlighed og derved have adgang til anbefalet behandling. Ikke-krænkelse af artikel 5 under de konkrete omstændigheder.

RESUMÉ Sagen omhandlede den østrigske statsborger Franz Ostermünchner (herefter Klager), der efter en række domme for bl.a. røveri, voldtægt og seksuel misbrug af mindreårige, blev idømt […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

X mod Letland, sagsnummer 27853/09

23/11/2014

Afgørelse af 13/12/11

Udlevering af klagers barn fra Letland til Australien udgjorde en krænkelse af artikel 8, idet de nationale domstole ikke havde oplyst sagen tilstrækkeligt.

RESUMÉ Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslog, at det var et brud på EMRK artikel 8 (ret til familieliv), at de nationale domstole i en sag om […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Al-Khawaja og Tahery mod Storbritannien, sagsnummer 26766/05 og 22228/06, storkammeret

14/09/2014

Afgørelse af 15/12/2011

Krænkelse af artikel 6, idet klager 1 alene blev dømt på baggrund af vidneudsagn, som klager ikke havde adgang til at kontraafhøre. Vidnet var ikke mødt op pga. frygt for klager. Ikke-krænkelse fsva. dom på baggrund af afdøds vidneudsagn i klager 2's sag.

RESUMÉ Al-Khawaja var en læge, som var dømt for to tilfælde af blufærdighedskrænkelse over for kvindelige patienter. Den ene af kvinderne begik selvmord før retssagen, […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Ajdaric mod Kroatien, sagsnummer 20883/09

14/09/2014

Afgørelse af 13/12/2011

Krænkelse af artikel 6, idet klager alene blev idømt fængselsstraf som følge af tvivlsomt vidneudsagn afgivet af en psykisk syg, der bl.a. led af vrangforestillinger.

RESUMÉ Klager, der afsonede en fængselsdom for tyveri, var indlagt på et fængselshospital, hvor han delte stue med flere andre. En af de andre patienter […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Zandbergs mod Letland, sagsnummer 71092/01

10/09/2014

Afgørelse af 20/12/2011

Ikke krænkelse af artikel 5, idet medlemsstater ikke har pligt til at medregne længden af en eventuel varetægtsfængsling i tredjestater.

RESUMÉ Klageren blev varetægtsfængslet i USA med henblik på udlevering til Letland, hvor han var tiltalt for drab. Klager mente bl.a., at varetægtsfængslingen i USA […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Schwabe og M.G. mod Tyskland, sagsnummer 8080/08 og 8577/08

14/05/2014

Afgørelse af 01/12/2011

Krænkelse af artikel 5 og artikel 11, da klagerne blev frihedsberøvet under G8-topmødet i Rostock i juni 2007.

RESUMÉ Under uroligheder i forbindelse med G8-topmødet i Rostock anholdt politiet et større antal aktivister. Klagerne blev dagen efter anholdt foran det fængsel, hvor en […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Mor mod Frankrig, sagsnummer 28198/09

08/02/2014

Afgørelse af 15/12/2011

Krænkelse af artikel 10, da en advokat blev straffet for at overtræde sin tavshedspligt om en fortrolig ekspertrapport, der var blevet omtalt i pressen.

Det udgjorde en krænkelse af EMRK artikel 10 (retten til ytringsfrihed), at klager, der var advokat, var blevet dømt for at overtræde sin tavshedspligt ved […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Kanagaratnam m.fl. mod Belgien, sagsnummer 15297/09

07/02/2014

Afgørelse af 13/12/2011

Krænkelse af artikel 3, idet forholdene for asylansøgende børn ikke var tilstrækkelige. Endvidere fandtes forholdene i at udgøre en krænkelse af artikel 5, stk. 1, litra f.

Klagerne var en mor og hendes tre børn. Som asylansøgere blev de frihedsberøvet i ca. 4 måneder i et særligt modtagecenter for ulovligt indrejste i […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

De Donder og De Clippel mod Belgien, sagsnummer 8595/06

07/02/2014

Afgørelse af 06/12/2011

Krænkelse af artikel 2, idet myndighederne burde have været vidende om klagers selvmordsrisiko. Endvidere en krænkelse af artikel 5.

Klagernes søn, der var psykisk syg, begik selvmord under afsoning af en behandlingsdom. Han havde oprindelig afsonet på en særlig fængselsafdeling for psykisk syge, ligesom […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Wasmuth mod Tyskland, sagsnummer 12884/03

07/02/2014

Afgørelse af 17/02/2011

Oplysninger på klagers skattekort, der var tilgængelige for klagers arbejdsgiver, udgjorde ikke en krænkelse af artikel 9.

På klagers skattekort var der i rubrikken ”indeholdt kirkeskat” anført: ”- -”, hvilket betød, at klagers arbejdsgiver ikke skulle indeholde kirkeskat. Klager mente, at informationen […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Hauschildt mod Danmark, sagsnummer 10486/83

05/02/2014

Afgørelse af 24/05/1989

Krænkelse af artikel 6, stk. 1, idet samme dommere, forinden klagers straffesag påbegyndtes, havde foretaget en skærpet vurdering af skyldsspørgsmålet ifm. klagers varetægtsfængsling og derfor ikke kunne siges at være uafhængige og upartiske under straffesagen.

Sagen vedrørte straffesagen mod Mogens Hauschildt (klager), der ved landsretten blev idømt fængsel i 5 år for omfattende bedrageri mm., og som under hele sin […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Tymoshenko mod Ukraine, sagsnummer 49872/11

19/10/2013

Afgørelse af 30/04/2013

Flere krænkelser af artikel 5 samt krænkelse af artikel 18, da Ukraines tidligere premierminister blev varetægtsfængslet.

RESUMÉ Sagen omhandlede den ukrainske oppositionsleder og tidligere premierminister, Yulia Tymoshenko (herefter klager). I april 2011 blev klager sigtet for embedsmisbrug og i august samme […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Premininy mod Rusland, sagsnummer 44973/04

17/10/2013

Afgørelse af 10/02/2010

Krænkelse af artikel 3, da myndighederne ikke i tilstrækkelig grad beskyttede klager, som var indsat, mod overgreb fra medindsatte.

RESUMÉ Klager var i en periode udsat for systematisk ydmygelse og mishandling af sine medfanger i et russisk fængsel. Klager blev bl.a. udsat for alvorlige […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Animal Defenders International mod Storbritannien, sagsnummer 48876/08, storkammeret

01/09/2013

Afgørelse af 22/04/2013

Ikke en krænkelse af Klagers ytringsfrihed, at Klager (en NGO) fik afslag på at vise en reklame, som myndighederne betragtede som værende af politisk karakter.

RESUMÉ Sagen omhandlede NGO’en “Animal Defenders International” (Klager), som ikke fik godkendt en tv-reklame til britisk tv. Reklamen viste henholdsvis en 4-årig pige og en […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Ignatenco mod Moldova, sagsnummer 36988/07

13/08/2013

Afgørelse af 08/02/2011

Ikke krænkelse af artikel 5, da klager blev tilbageholdt 30 minutter længere end der nationalt var hjemmel til. Afgørende var, hvornår anmodningen om forlængelse af frihedshedsberøvelsen blev indsendt, og at der således alene var tale om 30 minutters forsinkelse, som Domstolen betragtede som kortvarig.

RESUMÉ Ifølge moldovansk lovgivning kunne en mistænkt maksimalt frihedsberøves i 72 timer uden retskendelse. Klager blev frihedsberøvet den 19. juni 2007 kl. 12.15. Den 22. […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Kharin mod Rusland, sagsnummer 37345/03

13/08/2013

Afgørelse af 03/02/2011

Ikke en krænkelse af artikel 5 da klager blev indsat i detentionen. Domstolen udtalte dog, at "stødende fysisk fremtoning" ikke i sig selv kan begrunde en frihedsberøvelse.

RESUMÉ En aften i oktober 2001 modtog politiet et alarm-opkald fra en lokal forretning vedrørende en beruset person (klager), som råbte ad personalet. Ved ankomsten […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Nederlandse Omroepprogramma Stichting mod Holland, sagsnummer 16844/90

04/08/2013

Afgørelse af 13/10/1993

Antagelighedsbeslutning

RESUMÉ Sagen omhandlede en hollandsk non-profit radio/tv-station (herefter Klager), som overfor den hollandske stat havde public-service forpligtelser til eksempelvis at producere nyheds- og sportsudsendelser. I […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Karoussiotis mod Portugal, sagsnummer 23205/08

17/07/2013

Afgørelse af 01/02/2011

Domstolen kunne behandle en sag, som samtidig var indbragt for EU-kommissionen, idet EU-kommissionens og EU-domstolens behandling af en sådan sag ikke kunne siges at være ”en anden form for international undersøgelse” jf. artikel 35, stk. 2, litra b.

RESUMÉ Klager, som var tysk statsborger, bad i 2005 i medfør af Haagerkonventionen om assistance fra de tyske myndigheder til at få sit barn hjem […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Aydin mod Tyskland, sagsnummer 16637/07

17/07/2013

Afgørelse af 27/01/2011

Ikke en krænkelse af artikel 10, da de tyske myndigheder idømte klager en bødestraf for ikke at overholde et forbud mod det kurdiske arbejderparti (PKK).

RESUMÉ I 1993 indførte de tyske myndigheder et forbud mod det kurdiske arbejderpartis (PKK) aktiviteter. I 2001 indledte PKK en storstilet kampagne, hvori man opfordrede […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Elefteriadis mod Rumænien, sagsnummer 38427/05

17/07/2013

Afgørelse af 25/01/2011

Krænkelse af artikel 3 idet de rumænske myndigheder ikke beskyttede klager, som var indsat, mod passiv rygning fra medindsatte.

RESUMÉ Klager, der afsonede en livstidsstraf i et rumænsk fængsel, var rask, da han påbegyndte afsoningen i 1992, men efter i en årrække at have […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

M.S.S. mod Belgien og Grækenland, sagsnummer 30696/09, storkammeret

05/07/2013

Afgørelse af 21/01/2011

Krænkelse af artikel 3, idet Belgien burde have taget højde for forholdene i Grækenland for asylansøgere, inden klageren blev udvist hertil. Endvidere krænkelse af artikel 13.

RESUMÉ Klager flygtede fra Afghanistan i 2008 og ankom til Grækenland som første EU-land. I februar 2009 ankom klager til Belgien, hvor han søgte asyl. […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Herrmann mod Tyskland, sagsnummer 9300/07

02/05/2013

Afgørelse af 20/01/2011

Udkast

RESUMÉ Klager, Günther Herrmann (herefter H), var i medfør af tysk lovgivning automatisk medlem af en jagtforening, idet H ejede et større stykke land, og […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. m. fl. mod Nederlandene, sagsnummer 39315/06

18/04/2013

Afgørelse af 22/11/2012

Udkast

RESUMÉ Sagen omhandlede to journalister og bladet, hvorpå de var ansat (klagerne), som bragte flere artikler i bladet “De Telegraaf”. Artiklerne omhandlede den nationale efterretningstjeneste […]

Finogenov m. fl. mod Rusland, sagsnummer 18299/03 og 27311/03

17/04/2013

Afgørelse af 20/12/2011

Krænkelse af artikel 2 som følge af manglende koordinering af redningsaktion samt som følge af mangelfuld og ikke-uafhængig efterforskning ifm. gidselsituation i et teater i Moskva.

RESUMÉ Sagen omhandlede en 3 dage lang gidselsituation i et teater i Moskva, hvor tjetjenske oprører den 23. oktober 2002 havde indtaget teatret og holdt […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Boso mod Italien, sagsnummer 50490/99

10/04/2013

Afgørelse af 05/09/2002

Ikke krænkelse af artikel 2 i en sag vedrørende abort fordi Domstolen ikke ville afgøre, hvorvidt eller i hvilken grad et foster var beskyttet af artikel 2. Endvidere ikke en krænkelse af artikel 8, da moderens rettigheder i konkrete situation vejede tungest.

RESUMÉ Sagen omhandlede klager, Gampiero Boso (B), hvis kone havde valgt at få abort af deres fælles barn. B førte sag ved de nationale domstole, […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Dougoz mod Grækenland, sagsnummer 40907/98

08/04/2013

Afgørelse af 06/03/2001

Krænkelse af artikel 3 og 5 på grund af henholdsvis umenneskelige forhold på tilbageholdelsescentre og manglende hjemmel eller mulighed for effektiv prøvelse af tilbageholdelsen.

RESUMÉ Klager, Mohamed Dougoz (D), var efter flere domme for blandt andet narkokriminalitet blevet dømt til udvisning, hvorfor D efter endt afsoning var blevet tilbageholdt i […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

W.P. m. fl. mod Polen, sagsnummer 42264/98

05/04/2013

Afgørelse af 02/09/2004

RESUMÉ Sagen omhandlede de (anonyme) klagere, W.P., K.K., M.M., J.F., D.F. og H.M., som i Polen ønskede at danne en forening for “Forfulgte Ansatte I […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Eon mod Frankrig, sagsnummer 26118/10

31/03/2013

Afgørelse af 14/03/2013

Krænkelse af artikel 10 i sag vedrørende bødestraf for æreskrænkende udtalelser rettet mod Frankrigs tidligere præsident, Nicolas Sarkozy.

RESUMÉ Klager, en fransk statsborger ved navn Hérve Eon (E), havde i sin hjemby under et besøg af den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy i […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Haas mod Schweiz, sagsnummer 31322/07

27/03/2013

Afgørelse af 20/01/2011

RESUMÉ Klager, som længe havde lidt af en psykisk sygdom, ønskede at begå selvmord. Han havde forgæves henvendt sig til adskillige psykiatere for at få […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Scoppola mod Italien (nr. 3), sagsnummer 126/05

24/03/2013

Afgørelse af 18/01/2011

RESUMÉ Klager blev i 2002 idømt livsvarigt fængsel, hvilket ifølge italiensk lov medførte at han mistede retten til at besidde et offentligt embede og retten […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Ali mod Storbritannien, sagsnummer 40385/06

24/03/2013

Afgørelse af 11/04/2011

RESUMÉ Klager blev mistænkt for at have sat ild til en papirkurv på sin skole, hvorfor han blev bortvist fra skolens område, indtil politiets efterforskning […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

G.R. mod Nederlandene, sagsnummer 22251/07

24/03/2013

Afgørelse af 10/04/2012

RESUMÉ Klager var afghansk statsborger, som kom til Nederlandene i 1997 for at bo sammen med sin kone og to børn, der var kommet dertil […]

Udfærdiget af Justitsministeriet