Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Forældremyndighed

Karoussiotis mod Portugal, sagsnummer 23205/08

17/07/2013

Afgørelse af 01/02/2011

Domstolen kunne behandle en sag, som samtidig var indbragt for EU-kommissionen, idet EU-kommissionens og EU-domstolens behandling af en sådan sag ikke kunne siges at være ”en anden form for international undersøgelse” jf. artikel 35, stk. 2, litra b.

RESUMÉ Klager, som var tysk statsborger, bad i 2005 i medfør af Haagerkonventionen om assistance fra de tyske myndigheder til at få sit barn hjem […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Sommerfeld mod Tyskland, sagsnummer 31871/96, storkammeret

10/03/2013

Afgørelse af 08/07/2003

RESUMÉ Klager, Manfred Summerfeld (S), som var tysk statsborger, havde siden 1986 forsøgt at opnå tilladelse til at få samvær med sit dengang 5 år […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Shaw mod Ungarn, sagsnummer 6457/09

05/02/2013

Afgørelse af 26/07/2011

RESUMÉ Klager var irsk statsborger og bosiddende i Paris. I 2005 blev klager skilt fra sin ungarske hustru, og de fik tildelt fælles forældremyndighed over […]

Udfærdiget af Justitsministeriet