Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

De Donder og De Clippel mod Belgien, sagsnummer 8595/06

07/02/2014

Afgørelse af 06/12/2011

Krænkelse af artikel 2, idet myndighederne burde have været vidende om klagers selvmordsrisiko. Endvidere en krænkelse af artikel 5.

Klagernes søn, der var psykisk syg, begik selvmord under afsoning af en behandlingsdom. Han havde oprindelig afsonet på en særlig fængselsafdeling for psykisk syge, ligesom […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Finogenov m. fl. mod Rusland, sagsnummer 18299/03 og 27311/03

17/04/2013

Afgørelse af 20/12/2011

Krænkelse af artikel 2 som følge af manglende koordinering af redningsaktion samt som følge af mangelfuld og ikke-uafhængig efterforskning ifm. gidselsituation i et teater i Moskva.

RESUMÉ Sagen omhandlede en 3 dage lang gidselsituation i et teater i Moskva, hvor tjetjenske oprører den 23. oktober 2002 havde indtaget teatret og holdt […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Boso mod Italien, sagsnummer 50490/99

10/04/2013

Afgørelse af 05/09/2002

Ikke krænkelse af artikel 2 i en sag vedrørende abort fordi Domstolen ikke ville afgøre, hvorvidt eller i hvilken grad et foster var beskyttet af artikel 2. Endvidere ikke en krænkelse af artikel 8, da moderens rettigheder i konkrete situation vejede tungest.

RESUMÉ Sagen omhandlede klager, Gampiero Boso (B), hvis kone havde valgt at få abort af deres fælles barn. B førte sag ved de nationale domstole, […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Choreftakis og Choreftaki mod Grækenland, sagsnummer 46846/08

06/02/2013

Afgørelse af 17/01/2012

Ikke krænkelse af artikel 2, idet Domstolen ikke mente, at der var sammenhæng mellem en persons prøveløsladelse og et mord efterfølgende begået af den prøveløsladte.

RESUMÉ Klagernes søn blev myrdet. På gerningstidspunktet var drabsmanden prøveløsladt efter bl.a. at have været dømt for drab. Ved løsladelsen så myndighederne bort fra, at […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Gorovenky og Bugara mod Ukraine, sagsnummer 36146/05 og 42418/05

06/02/2013

Afgørelse af 12/01/2012

RESUMÉ Klagerens slægtninge var blevet dræbt af skud affyret af en politibetjent, der ikke var i tjeneste, men som alligevel bar sit våben. Domstolen fandt, […]

A, B og C mod Irland, sagsnummer 25579/05, storkammeret

10/12/2012

Afgørelse af 16/12/2012

RESUMÉ Sagen omhandlede tre gravide kvinder, som af forskellige årsager ønskede at få foretaget en abort. Alle tre kvinder var rejst til Storbritannien for at […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Al-Skeini m.fl. mod Storbritannien, sagsnummer 55721/07, storkammeret

20/05/2012

Afgørelse af 07/07/2011

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (storkammeret) slog fast, at Storbritannien havde jurisdiktion i Irak i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 1 og dermed også skulle respektere […]

Udfærdiget af Tobias Jensen