Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Italien

Boso mod Italien, sagsnummer 50490/99

10/04/2013

Afgørelse af 05/09/2002

Ikke krænkelse af artikel 2 i en sag vedrørende abort fordi Domstolen ikke ville afgøre, hvorvidt eller i hvilken grad et foster var beskyttet af artikel 2. Endvidere ikke en krænkelse af artikel 8, da moderens rettigheder i konkrete situation vejede tungest.

RESUMÉ Sagen omhandlede klager, Gampiero Boso (B), hvis kone havde valgt at få abort af deres fælles barn. B førte sag ved de nationale domstole, […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Scoppola mod Italien (nr. 3), sagsnummer 126/05

24/03/2013

Afgørelse af 18/01/2011

RESUMÉ Klager blev i 2002 idømt livsvarigt fængsel, hvilket ifølge italiensk lov medførte at han mistede retten til at besidde et offentligt embede og retten […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Di Sarno m.fl. mod Italien, sagsnummer 30765/08

25/02/2013

Afgørelse af 10/01/2012

RESUMÉ Klagerne var borgere i en italiensk kommune, som fra februar 1994 til december 2009 var i undtagelsestilstand på grund af problemer med håndteringen af […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Maggio m.fl. mod Italien, sagsnummer 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 og 56001/08

02/01/2013

Afgørelse af 31/05/2011

RESUMÉ Klagerne, der var italienske statsborgere, besluttede efter i en årrække at have boet og arbejdet i Schweiz at flytte tilbage til Italien for at […]

Udfærdiget af Justitsministeriet