Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: krænkelse

Lakićević m.fl. mod Montenegro og Serbien, sagsnummer 27458/06, 37205/06, 37207/06 og 33604/07

21/07/2015

Afgørelse af 13/12/2011

Fratagelse af pension til deltidsansatte udgjorde uproportionalt (for intensivt) indgreb.

RESUMÉ En ny lov betød, at klagerne, der alle var pensionister, som havde fået arbejde på deltid, ikke længere kunne modtage pension samtidig hermed. Den […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Laduna mod Slovakiet, sagsnummer 31827/02

21/07/2015

Afgørelse af 13/12/2011

Kærnkelse af artikel 8 og 14, idet varetægtsarrestanters særlige restriktioner i forhold til besøg og for at se tv kunne ikke gælde generelt for alle arrestanter, men skulle fastsættes konkret.

RESUMÉ Klager var som varetægtsarrestant underlagt særlige restriktioner i forhold til besøg og muligheden for at se tv. Tilsvarende restriktioner gjaldt ikke for indsatte, som […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Kanagaratnam m.fl. mod Belgien, sagsnummer 15297/09

07/02/2014

Afgørelse af 13/12/2011

Krænkelse af artikel 3, idet forholdene for asylansøgende børn ikke var tilstrækkelige. Endvidere fandtes forholdene i at udgøre en krænkelse af artikel 5, stk. 1, litra f.

Klagerne var en mor og hendes tre børn. Som asylansøgere blev de frihedsberøvet i ca. 4 måneder i et særligt modtagecenter for ulovligt indrejste i […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

De Donder og De Clippel mod Belgien, sagsnummer 8595/06

07/02/2014

Afgørelse af 06/12/2011

Krænkelse af artikel 2, idet myndighederne burde have været vidende om klagers selvmordsrisiko. Endvidere en krænkelse af artikel 5.

Klagernes søn, der var psykisk syg, begik selvmord under afsoning af en behandlingsdom. Han havde oprindelig afsonet på en særlig fængselsafdeling for psykisk syge, ligesom […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Hauschildt mod Danmark, sagsnummer 10486/83

05/02/2014

Afgørelse af 24/05/1989

Krænkelse af artikel 6, stk. 1, idet samme dommere, forinden klagers straffesag påbegyndtes, havde foretaget en skærpet vurdering af skyldsspørgsmålet ifm. klagers varetægtsfængsling og derfor ikke kunne siges at være uafhængige og upartiske under straffesagen.

Sagen vedrørte straffesagen mod Mogens Hauschildt (klager), der ved landsretten blev idømt fængsel i 5 år for omfattende bedrageri mm., og som under hele sin […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Tymoshenko mod Ukraine, sagsnummer 49872/11

19/10/2013

Afgørelse af 30/04/2013

Flere krænkelser af artikel 5 samt krænkelse af artikel 18, da Ukraines tidligere premierminister blev varetægtsfængslet.

RESUMÉ Sagen omhandlede den ukrainske oppositionsleder og tidligere premierminister, Yulia Tymoshenko (herefter klager). I april 2011 blev klager sigtet for embedsmisbrug og i august samme […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Premininy mod Rusland, sagsnummer 44973/04

17/10/2013

Afgørelse af 10/02/2010

Krænkelse af artikel 3, da myndighederne ikke i tilstrækkelig grad beskyttede klager, som var indsat, mod overgreb fra medindsatte.

RESUMÉ Klager var i en periode udsat for systematisk ydmygelse og mishandling af sine medfanger i et russisk fængsel. Klager blev bl.a. udsat for alvorlige […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Elefteriadis mod Rumænien, sagsnummer 38427/05

17/07/2013

Afgørelse af 25/01/2011

Krænkelse af artikel 3 idet de rumænske myndigheder ikke beskyttede klager, som var indsat, mod passiv rygning fra medindsatte.

RESUMÉ Klager, der afsonede en livstidsstraf i et rumænsk fængsel, var rask, da han påbegyndte afsoningen i 1992, men efter i en årrække at have […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

M.S.S. mod Belgien og Grækenland, sagsnummer 30696/09, storkammeret

05/07/2013

Afgørelse af 21/01/2011

Krænkelse af artikel 3, idet Belgien burde have taget højde for forholdene i Grækenland for asylansøgere, inden klageren blev udvist hertil. Endvidere krænkelse af artikel 13.

RESUMÉ Klager flygtede fra Afghanistan i 2008 og ankom til Grækenland som første EU-land. I februar 2009 ankom klager til Belgien, hvor han søgte asyl. […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Finogenov m. fl. mod Rusland, sagsnummer 18299/03 og 27311/03

17/04/2013

Afgørelse af 20/12/2011

Krænkelse af artikel 2 som følge af manglende koordinering af redningsaktion samt som følge af mangelfuld og ikke-uafhængig efterforskning ifm. gidselsituation i et teater i Moskva.

RESUMÉ Sagen omhandlede en 3 dage lang gidselsituation i et teater i Moskva, hvor tjetjenske oprører den 23. oktober 2002 havde indtaget teatret og holdt […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Dougoz mod Grækenland, sagsnummer 40907/98

08/04/2013

Afgørelse af 06/03/2001

Krænkelse af artikel 3 og 5 på grund af henholdsvis umenneskelige forhold på tilbageholdelsescentre og manglende hjemmel eller mulighed for effektiv prøvelse af tilbageholdelsen.

RESUMÉ Klager, Mohamed Dougoz (D), var efter flere domme for blandt andet narkokriminalitet blevet dømt til udvisning, hvorfor D efter endt afsoning var blevet tilbageholdt i […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Eon mod Frankrig, sagsnummer 26118/10

31/03/2013

Afgørelse af 14/03/2013

Krænkelse af artikel 10 i sag vedrørende bødestraf for æreskrænkende udtalelser rettet mod Frankrigs tidligere præsident, Nicolas Sarkozy.

RESUMÉ Klager, en fransk statsborger ved navn Hérve Eon (E), havde i sin hjemby under et besøg af den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy i […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Scoppola mod Italien (nr. 3), sagsnummer 126/05

24/03/2013

Afgørelse af 18/01/2011

RESUMÉ Klager blev i 2002 idømt livsvarigt fængsel, hvilket ifølge italiensk lov medførte at han mistede retten til at besidde et offentligt embede og retten […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Popov mod Frankrig, sagsnummer 39472/07 og 39474/07

06/03/2013

Afgørelse af 19/01/2012

RESUMÉ Klagerne var en kazakhstansk familie med to børn på henholdsvis 5 måneder og 3 år. Efter at have fået afslag på asyl og opholdstilladelse […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Niemietz mod Tyskland, sagsnummer 13710/88

04/03/2013

Afgørelse af 16/12/1992

RESUMÉ Gottfried Niemietz (herefter N), en tysk advokat, fik i 1986 ransaget sit advokatkontor af de tyske myndigheder. Baggrunden for ransagningen var, at en byretsdommer […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Di Sarno m.fl. mod Italien, sagsnummer 30765/08

25/02/2013

Afgørelse af 10/01/2012

RESUMÉ Klagerne var borgere i en italiensk kommune, som fra februar 1994 til december 2009 var i undtagelsestilstand på grund af problemer med håndteringen af […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Vulakh m.fl. mod Rusland, sagsnummer 33468/03

25/02/2013

Afgørelse af 10/01/2012

RESUMÉ Klagerne var arvinger til V.V., som var mistænkt for at lede en mafia-lignende enhed og stå bag en række voldelige overfald. V.V. begik selvmord […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

X m.fl. mod Østrig, sagsnummer 19010/07, storkammeret

22/02/2013

Afgørelse af 19/02/2013

RESUMÉ Sagen omhandlede et lesbisk par (klager 1 og klager 3), som levede sammen som ugifte i et homoseksuelt forhold. Klager 3 havde en søn […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Balogh mod Ungarn, sagsnummer 47940/99

18/02/2013

Afgørelse af 20/07/2004

RESUMÉ Sándor Balogh (B), en rejsende (Romaer/sigøjner), blev i 1995 afhørt af politiet på baggrund af en anmeldelse vedrørende manglende levering af nogle solgte brændsels-kuponer. […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Redaktionen på avisen ”Pravoye” og Shtekel mod Ukraine, sagsnummer 33014/05

02/01/2013

Afgørelse af 05/05/2011

RESUMÉ Klagerne var redaktionen på avisen ”Pravoye” samt chefredaktøren på avisen. I 2003 offentliggjorde Pravoye et anonymt brev, som var downloaded fra en nyhedsside på […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Godlevskiy mod Rusland, sagsnummer 14888/03

18/11/2012

Afgørelse af 23/10/2008

Krænkelse af artikel 10, da en avis blev dømt til at for injurier samt dømt til at bringe dementi.

RESUMÉ Avisen “Orlovskiy Meridian” (O), hvor klager Godlevskiy (G) var ansat som chefredaktør, offentliggjorde en artikel vedrørende anklagemyndighedens efterforskning af betjente ved en lokal anti-narkotikaenhed, […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Jersild mod Danmark, sagsnummer 15890/89, storkammeret

09/10/2012

Afgørelse af 23/09/1994

RESUMÉ Domstolen fandt i dom af 23. september 1994, at Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 var blevet krænket, idet begrundelsen for at straffe journalist, Jens Olaf […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Al-Skeini m.fl. mod Storbritannien, sagsnummer 55721/07, storkammeret

20/05/2012

Afgørelse af 07/07/2011

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (storkammeret) slog fast, at Storbritannien havde jurisdiktion i Irak i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 1 og dermed også skulle respektere […]

Udfærdiget af Tobias Jensen