Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Boso mod Italien, sagsnummer 50490/99

10/04/2013

Afgørelse af 05/09/2002

Ikke krænkelse af artikel 2 i en sag vedrørende abort fordi Domstolen ikke ville afgøre, hvorvidt eller i hvilken grad et foster var beskyttet af artikel 2. Endvidere ikke en krænkelse af artikel 8, da moderens rettigheder i konkrete situation vejede tungest.

RESUMÉ Sagen omhandlede klager, Gampiero Boso (B), hvis kone havde valgt at få abort af deres fælles barn. B førte sag ved de nationale domstole, […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Christine Goodwin mod Storbritannien, sagsnummer 28957/95, storkammeret

31/01/2013

Afgørelse af 11/07/2002

RESUMÉ Christine Goodwin (G), en britisk statsborger, blev i 1960’erne diagnostiseret som transseksuel. G var født som mand, men følte sig som en kvinde, og […]

Udfærdiget af Tobias Jensen