Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) afgjorde den 25. marts 2014 i sagen Biao mod Danmark, at et dansk afslag på familiesammenføring var sket i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 8 og 14.

Sagen omhandlede den danske statsborger Ousmane Biao (klager), som i 2003 i Ghana giftede sig med en ghanesisk statsborger. En uge efter at have indgået ægteskab søgte klagers permanent opholdstilladelse, hvilket hun fik afslag på 1. juli 2003, idet de danske myndigheder på baggrund klagers kones ringe tilknytning til Danmark  ikke fandt, at ægteparret opfyldte betingelserne for familiesammenføring. Under rekursbehandlingen blev der endvidere til støtte for afslag henvist til, at klager havde oplyst, at han i Ghana kunne få opholdstilladelse, hvis han fandt et arbejde, hvorfor ægteparret ifølge de danske myndigheder kunne bo i Ghana. Klager indbragte afgørelserne for domstolene, hvor det gjordes gældende 28-årsreglen, som skærpede tilknytningkravet for dem, som havde haft statsborgerskab i mindre end 28 år udgjorde diskriminerende forskelsbehandling i strid med artikel 14 i konventionen. Domstolene fandt ikke en krænkelse af EMRK.

EMD fastslog indledningsvist, at artikel 8 ikke pålagde medlemsstaten i alle tilfælde at garantere familiesammenføring for medlemsstatens borgere. EMD bemærkede, at klager havde tilknytning til en række lande, herunder Danmark, men klagers kone havde ingen tilknytning til Danmark. Dette sammenholdt med, at klager ikke af de danske myndigheder var blevet lovet familiesammenføring ifm. sit ægteskab, og den omstændighed, at tilknytningskravet var trådt i kraft, før parret indgik ægteskab, viste ifølge EMD (enstemmigt), at afgørelsen var proportionalt og derfor ikke udgjorde en krænkelse af EMRK artikel 8.

Spørgsmålet om diskrimination var dog en tæt afgørelse (4 mod 3), hvor flertallet ikke fandt en krænkelse af artikel 14 sammenholdt med artikel 8.

Flertallet mente, at 28-årsreglen forskelsbehandlede mellem borgere, som havde haft statsborgerskab i mindre end 28 år og borgere, der havde haft det længere. Ifølge flertallet udgjorde dette dog ikke diskrimination i strid med artikel 14, idet klagers samlede tilknytning til Danmark  ikke var større end tilknytningen til andre lande. Klager havde på tidspunktet for afslaget på familiesammenføring alene været dansk statsborger i to år og formålet 28-årsreglen opvejede derfor ifølge EMD beslutningen om ikke at undtage klager for reglen. Flertallet fandt derfor, at det konkrete afslag var proportionalt og ikke i strid med forbuddet mod diskrimination i EMRK artikel 14.

 

Find domstolens pressemeddelelse her.
Find dommen her.

Udfærdiget af Tobias Jensen