IMAG1541Plenarforsamlingen udtalte sig den 25. april positivt om udkast til protokol 15, som laver ændringer i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Ministerkomiteen godkendte den 16. maj 2013 udkastet til ændringsprotokollen, og teksten vil den 24. juni 2013 blive åbnet til underskrivelse af medlemsstaterne.

Opsummeret, ændrer protokollen i Konventionen på følgende:

  1. Den tilladte aldersgrænse for dommere ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol hæves fra 70 til 74.
  2. I Konventionens præambel indsættes princippet om Domstolens rolle som subsidiær i forhold til de nationale retssystemer, og doktrinen om staternes skønsmargin (“margin of appreciation”).
  3. En forkortelse af tidsfristen for hvornår en sag kan indbringes for Domstolen fra 6 til 4 måneder.
  4. Udvidelse af Domstolens mulighed for at afvise sager, idet sætningen “En klage kan ikke afvises på dette grundlag, hvis klagen ikke har været behørigt behandlet af en national domstol” i artikel 35, stk. 3, litra b, udgår af Konventionen.
  5. Udvidelse af et kammer ved Domstolens adgang til at henvise principielle sager til Storkammeret, idet parterne ikke længere kan protestere herimod. Teksten “medmindre en af sagens parter rejser indsigelse herimod” i artikel 30, sidste led, udgår derved.

Hele ændringsprotokollen kan findes her.

Plenarforsamlingens udtalelse kan findes her.

Udfærdiget af Tobias Jensen